Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Mẫu đơn xin đăng ký khai sinh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài)

Tôi là (Họ và tên người làm đơn):.........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................

Nơi thường trú: ...................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..........................................

Số.........., cấp tại:.............., ngày, tháng, năm cấp:................

Quan hệ với người được khai sinh: .......................................

Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.......................................Giới tính:........................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................

Nơi sinh:......... Dân tộc:.................Quốc tịch:...................

Con thứ mấy: ..............Số con trong một lần sinh: .............

Phần khai về cha, mẹ

CHA

MẸ

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Quê quán

 

 

Nơi thường trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài

 

 

Nơi tạm trú tại Việt Nam (nếu có0

 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

......., ngày...........tháng.........năm ..........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản