Gửi phảm hồi  E-mail      In bài viết  Print        Font-size  

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

 

TÊN CƠ QUAN

Số:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày….tháng…..năm….

 

 

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN

1. Bên bảo lãnh:

Ông (bà)....................................................................... Tuổi:.....................................................................................

-          Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................................

-          Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................................

2. Bên được bảo lãnh:

Ông (bà)....................................................................... Tuổi.......................................................................................

-          Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................................

-          Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................................

Hoặc Ông (bà):

-          Đại diện cho (đối với tổ chức)

-          Địa chỉ:.................................................................................................................................................................

-          Số điện thoại:...................................................................................................................... Fax (nếu có)

3. Bên nhận bảo lãnh:

Ông (bà)................................................... Tuổi:.........................................................................................................

-          Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................................

-          Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................................

Hoặc Ông (bà):...........................................................................................................................................................

-          Đại diện cho (đối với tổ chức)

-          Địa chỉ:.................................................................................................................................................................

-          Số điện thoại:...................................................... Fax (nếu có):.......................................................................

Thửa đất bảo lãnh

-          Diện tích đất bảo lãnh:............................................................................................................................. m2

-          Loại đất:.................................................................................................................. hạng đất (nếu có)

-          Thửa số:...............................................................................................................................................................

-          Tờ bản đồ số:......................................................................................................................................................

-          Thời hạn sử dụng đất còn lại:..........................................................................................................................

-          Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………………………………cấp ngày….tháng….năm……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

4. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

-          Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh.

-          Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.

-          Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng.

-          Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

-          Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại giảm giá trị của đất đã bảo lãnh.

b) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh:

-          Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất bảo lãnh và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có).

-          Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.

-          Có nghĩa vụ cho bên bảo lãnh vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

-          Trả lại giấy tờ cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh

-          Được vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

-          Thực hiện các nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận.

5. Các bên thoả thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ như sau:

-          Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng này.

-          Trường hợp các bên không thoả thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu nợ thì bên nhận bảo lãnh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã bảo lãnh hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

6. Các thoả thuận khác:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

7. Cam kết của các bên:

-          Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất đem thế chấp và tài sản gắn liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp.

-          Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều đã thoả thuận trong hợp đồng.

-          Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

-          Hợp đồng này lập tại……..,ngày…..tháng…..năm……thành 04 bản và có giá trị như  nhau:

+ Bên bảo lãnh giữ  01 bản;

+ Bên nhận bảo lãnh giữ  01 bản;

+ Bên được bảo lãnh giữ 01 bản;

+ Đăng ký bảo lãnh giữ  01 bản;

-          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền sau đây xác nhận:

 

BÊN BẢO LÃNH

       (Ghi rõ họ tên, chữ ký)

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh:

-    Về giấy tờ sử dụng đất:.........................................................................................................................................

-    Về hiện trạng thửa đất:.........................................................................................................................................

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:......................................................................................................................................................................

Diện tích:.....................................................................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:...................................................................................................................................................

Số thửa đất:.................................................................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:..........................................................................................................

-    Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định số…/QĐ-CP ngày…..tháng…..năm…..của Chính phủ.

-    Đăng ký thế chấp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng…..năm…..tại Ủy ban nhân dân.

…….., ngày…..tháng……năm……..

 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

2. Xác nhận xoá bảo lãnh:

Ông (bà)............................................................... Tuổi:.............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................................................

Đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ:……..giờ……..tháng………năm……….

                                                                                              

                                                                          BÊN NHẬN BẢO LÃNH

                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, dấu nếu có)

 

 

 

 

3. Xác nhận xoá đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh (nếu có) của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bảo lãnh.

Xoá đăng ký bảo lãnh hoặc thay đổi đăng ký bảo lãnh  từ  ngày……tháng…….năm…….                                                                         

 

                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                 (Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

           ….., ngày…..tháng…..năm…….

Share: Follow on Facebook  Follow on twitter  Follow on google  Follow on Yahoo  LinkHay.com

Hỗ trợ trực tuyến

 • Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

  Thành lập, tái cơ cấu doanh nghiệp

 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Đầu tư nước ngoài

  Đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn Thuế - Kế toán

  Tư vấn Thuế - Kế toán

 • Sàn giao dịch Bất động sản

  Sàn giao dịch Bất động sản

Danh mục tư vấn

Luật sư doanh nghiệp Thành lập công ty Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp có vốn Đầu tư nước ngoài Tái cơ cấu Doanh nghiệp Bảo hộ nhãn hiệu, logo Đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm Thuế - Kế toán Thành lập sàn giao dịch Bất động sản